Тел: (+372) 6 272 700
Моб: (+372) 555 66 551
info@kuumadreisid.ee

Условия

Reisibüroo Sunny  Holidays reisiteenuste müügitingimused

 1. Üldsätted
  1. Müügitingimused on üldtingimused, mida reisiteenuste vahendajana tegutsev reisibüroo oma tegevuses kohaldab. Müügitingimused on reisija ja reisibüroo vahelise lepingu lahutamatuks osaks ning jõustuvad hetkest, kui reisija on reisibüroo kaudu broneerinud pakettreisi või üksiku reisiteenuse, reisibüroo on reisijale väljastanud  arve/tellimuskinnituse ning reisija on tasunud reisibüroole pakettreisi või reisiteenuse eest osaliselt või täielikult. Lisaks reisibüroo müügitingimustele kohalduvad reisijale ka tegeliku teenuse osutaja tingimused või pakettreisi korraldaja reisititingimused, mis on pakettreisilepingu lahutamatuks osaks.
  2. Reisiteenused on mistahes reisimisega seotud teenused (lennuki-, laeva-, bussi- või muu transpordivahendi piletid, viisad, majutusteenused, ekskursioonid jms). Reisiteenuse ostmisel sõlmib klient kahepoolse lepingu reisiteenuse osutajaga nagu näiteks pakettreisilepingu reisikorraldajaga, reisijaveolepingu vedajaga jne. Lepingu tingimused sh reisiteenuse müügi, kasutamise, muutmise, tühistamise ja vastutuse kohta kehtivad konkreetse reisiteenuse osutaja tingimused.
  3. Pakettreis on reisikorraldaja poolt koostatud ja reisitasu eest korraldatud vähemalt 12 tunni jooksul toimuv reisiteenuste kogum mis sisaldab vähemalt kahte loetletud reisiteenust: sõitjateveo teenust; majutusteenust; muud teenust, mis ei ole veo- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuste kogumist olulise osa. Pakettreisi kohta kehtivad pakettreisi korraldanud reisikorraldaja tingimused ja reisija on kohustatud nendega tutvuma.
  4. Reisimiseks ja reisiteenuse kasutamiseks (sihtriik/transiitriik) on vajalik kõikidel reisijatel k.a lastel nõetekohaste reisidokumentide (pass, isikutunnistus, viisa, vaksineerimise tõend) olemasolu. Erinevate riikide kodanikele võivad kehtida erinevad nõuded reisidokumentidele ja viisadele, mille kohta saab täpsemat teavet reisbüroolt või välisministeeriumi kodulehelt www.vm.ee . Reisija on kohustatud järgima reisidokumentide kehtivust ja vastavust nõutud tingimustele. Väljaspool Euroopa Liitu ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Välisriiki reisimiseks peab pass kehtima vähemalt pool kuus kuud peale reisi lõppu. Reisija on kohustatud kontrollima reisidokumentide kättesaamisel nende vastavust reisidokumentide andmetele ning teatama viivitamatult  võimalikest mittevastavustest, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole reisi sihtriigis persona non grata. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri reisija süül, tuleb reisijal kanda kõik kodumaale naasmisega kaasnevad kulud ning sellised kulud hüvitamisele ei kuulu.
  5. Reisibüroo pakub ka viisavormistamise teenust, milleks on info andmine konkreetse viisa taotlemiseks vajalike dokumentide kohta, dokumentide saatkonda toimetamine ning sealt ära toomine. Viisa väljastamise või sellest keeldumise otsuse langetab saatkond, reisibüroo ei saa seda otsust mõjutada. Saatkonna keelduva otsuse korral konsulaarmakset ei tagastata ning saatkond ei ole kohustatud põhjendama viisast keeldumise otsust.
  6. Reisi toimumise ajal on reisija kohustatud järgima reisijuhiseid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike võimude ettekirjutusi, samuti jälgima isiklikke asju, raha, väärtasjade ja dokumentide olemasolu.

2. Reisiteenuste ostmine, pakettreisilepingu sõlmimine

2.1. Üksikute reisiteenuste osutamine või reisileping reisija ja reisibüroo vahel loetakse sõlmituks, kui reisija on reisibüroo vahendusel tema kodulehel olevatest pakkumistest või reisikorraldaja kodulehe pakkumistest , reisikataloogist või mõne muu reisipakkumise alusel välja valinud reisiteenuse või pakettreisi, edastanud reisibüroole oma isiku- ja kontaktandmed ning broneerinud üksiku reisiteenuse või pakettreisi. Nimetatud andmete alusel on reisijale esitatud arve/tellimuskinnitus, mille lahutamatuks osaks on reisibüroo müügitingimused ja teenuse osutaja või reisikorraldaja reisitingimused. Reisitasu osalise või täieliku tasumisega reisija kinnitab, et on tutvunud reisibüroo müügitingimustega ning teenuse osutaja või reisikorraldaja reisitingimustega ja aksepteerib neid.

2.2. Reisiteenuse või reisilepingu sõlmimise käigus on reisija kohustatud vahendajat teavitama reisija jaoks olulisest huvist ja tema soovidega seotud eripäradest, mis omavad tähtsust teenuste osutamisel ja/või reisilepingu täitmisel. Reisikorraldaja ei vastuta reisija informeerimiskohustuse täitmata jätmisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.

2.3. Reisiteenuste leping või reisileping ehk arve/tellimuskinnitus, samuti müügi- ja reisitingimused loetakse reisija poolt kättesaaduks, kui need on reisijale antud kirjalikus vormis reisibüroo töötaja poolt või on reisijale edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või elektroonselt meili teel reisija poolt varasemalt reisibüroole reisija kontaktidena edastatud e-posti aadressile. 

2.4. Reisibüroo ei ole ühegi reisibüroo poolt müüdava teenuse osutaja või reisikorraldaja vaid edasimüüja ehk teenuse ja selle osutamiseks sõlmitava lepingu või pakettreisilepingu vahendaja, mistõttu ei ole reisibürool võimalik vastutada teenuse osutaja teenuse kvaliteedi, teenuse vastavuse eest reklaamitule vms eest. Samuti ei vastuta reisibüroo transporsivahendite väljumise- ja saabumiseaegade muudatuste eest. Transpordivahendite väljumise- ja saabumiseaegade muudatusi on reisija kohustatud jälgima 24 tundi enne reisi väljumist teenuse osutaja või reisikorraldaja kodulehelt.

2.5. Tellimuse tegemisel on reisija kohustatud reisibüroole edastama kõik reisijaga seonduvad vajalikud isiku- ja kontaktandmed, milledeks on reisijate nimed, mis ühtivad reisidokumentides esitatud nimedega; reisija e-maili aadress, mille õigsuse ja millele saabuvate kirjade regulaarse kontrollimise eest on reisija vastutav; reisija mobiiltelefoni number operatiivseks teadete edastamiseks. Isiku- ja kontaktandmete edastamisel reisibüroole on reisija teadlik ja nõustub, et reisibürool ja teenuse osutajal on õigus töödelda reisija isikuandmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele. Tellimusega annab reisija reisibüroole nõusoleku vajadusel edastada reisija andmed teenuse osutajale või kolmandatele isikutele, kes on seotud reisijale teenuse osutamisega.

3. Tellimuse muutmine või tühistamine
3.1. Kinnitatud tellimuse muutmise- ja tühistamise võimalused on piiratud. Kui reisija jätab reisiteenuste, pakettreisi, selle osamakse või ettemaksu kokkulepitud tähtajaks tasumata, loetakse reisiteenuse või pakettreisi tellimus reisija poolt tagasi võetuks ja reisibürool on õigus broneering tühistada ning õigus rakendada reisibüroo ja reisiteenuste osutaja tingimustes ning pakettreisi korraldaja reisitingimustes reisist taganemise kohta sätestatut ning nõuda reisijalt tellimuse muutmise või tühistamise trahve ja otseste kulude hüvitamist.
3.2. Mõjuval põhjusel on reisijal õigus taganeda lepingust igal ajal, kuid sellisel juhul on reisija kohustatud tasuma talle juba osutatud teenuste eest (bürookulud) ja/või juba tehtud kulutused ja maksma reisikorraldajale ja/või teenuse osutajale hüvitist vastavalt tema määratud tingimustele. Mõjuvaks põhjuseks loetakse reisil osalemise olulist takistust reisijal või reisija lähedasel isikul, nimetatute rasket haigestumist või raskesse õnnetusse sattumist. Reisibüroo soovitab tungivalt selliste ettenägematute kulude korvamiseks vormistada reisitõrke kindlustuse.

3.3. Laevapileti muutmine või tühistamine on võimalik vastavalt teenuse osutaja tingimustele laevapileti pöördel. Muudatused reisi kuupäevades on võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist  ei ole laevapiletit enam võimalik müüa, kuid olenevalt asjaoludest võib osutuda võimalikuks selle kasutamine teatud hilisema perioodi jooksul, nimetatut tuleb täpsutada teenuse osutaja tingimustest. Grupitellimustel peab ettemaks olema sootitatud tellimuse kinnitamise hetkeks. Grupitellimuste tühistamisel vähem kui 30 päeva enne väljasõitu, tuleb reisijal tasuda laevapileti tühistamistrahv ka siis, kui pileteid ei ole välja prinditud. Reisibüroo rakendab broneeritud laevapileti andmete muutmisel ja  tühistamisel lisaks laevafirma annuleerimistrahvidele reisibüroo leppetrahvi 8.00 eurot reisija.

3.4. Hotellitellimuse muutmine ja tühistamine on võimalik vastavalt konkreetse hotelli tingimustele, mis on hotelliti erinevad. Täpsemat infot küsi reisikonsultandilt. Hotellitellimuse tühistamisel vahetult enne hotelli saabumise päevale eelneva tööpäeva kella 12.00-ks, tuleb reisijal hüvitada 100% majutusest. Voucheriga tasumisel ja/või suurürituste toimumise ajal võivad hotellimajutuse tühistamise  tingimused olla erisustega ja rangemad. Hotellimajutuse grupitellimuse (alates 10 inimest) muutmisele ja tühistamisele kehtivad erisused ja trahvid alati, kui majutuseni on jäänud vähem kui  30 päeva. Täpsusta tingimusi reisikonsultandi juures. Reisibüroo rakendab juba kinnitatud hotellibroneeringu  tühistamisel lisaks teenuse pakkuja trahvile reisibüroo leppetrahvi 11.00 eurot reisija.

3.5. Pakettreiside muutmine ja tühistamine toimub vastavalt reisikorraldaja reisitingimustele peale tellimuse kinnitust tavapäraselt alati trahviga ning võib olenevalt erisustest ulatuda kuni 100% pakettreisi maksumusest. Enne pakettreisi tellimuse vormistamist kohustub reisija hoolikalt tutvuma reisikorraldaja reisitingimustega. Reisibüroo rakendab juba kinnitatud pakettreisi tellimuse tühistamisel lisaks reisikorraldaja annuleerimistrahvile reisibüroo leppetrahvi 23.00  eurot reisija.

Aurinko reisitingimused   

GoAdventure reisitingimused 

Novatours reisitingimused 

Teztouri reisitingimused     

3.6. Lennupiletite tühistamisel või lennule hilinemisel ei vastuta reisibüroo ega ka lennuettevõtja reisija ees, lennupileti maksumus ei kuulu hüvitamisele, võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamata jätmisega seotud kulud ei kuulu samuti reisibüroo ega ka lennuettevõtja poolt hüvitamisele. Reisija õigusi lennureisidega seonduvalt kaitseb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Reisija õiguste kaitse kohaldub eelkõige lennuaja muutuse sh lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui reisijat ei ole lubatud lennukpardale. Reisibüroo rakendab juba kinnitatud lennupileti tellimuse tühistamisel lisaks lennuettevõtja annuleerimistingimustele reisibüroo leppetrahvi 15.00 eurot reisija. Vt  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004


4. Reisikindlustus

4.1. Reisibüroo soovitab reisjatel reisil võimalike ette tulevate ebameeldivuste korvamiseks sõlmida reisikindlustuse. Reisibüroo vahendab reisijatele Salva kindlustust. Salva on olnud reisibüroo pikaajaline usaldusväärne partner. Reisikindlustuse ostmisel sõlmib reisija reisikindlustuslepingu kindlustusandjaga. Kõigil reisikindlustuse tellinud reisijatel palume kindlasti eelnevalt tutvuda kindlustusandja reisikindlustuse üldtingimustega. Kõik reisibüroo poolt vahendatavad reisikindlustused koos tingimuste ja hindadega on kättesaadavad reisibüüroos. Võimalus on vormistada eraldi tervise-, pagasi- ja/või reisitõrkekindlustus. Kindlasti küsi lisainfot reisikonsultandilt või vaata infot reisibüroo kodulehelt www.sunny.ee.

4.2. Reisikindlustus katab reisiga seonduvalt ootamatult aset leidvad kulud, näiteks tervise või pagasiga seonduvalt. Reisikindlustuse sõlmimine võib päästa suurtest väljaminekutest. Näiteks tervisekindlustus katab kiirabi, haigla- ja ravikulud ning ravimite maksumuse.

5. Vastutus ja pretensioonide esitamine

5.1. Enne reisi tekkinud probleemide osas palub reisibüroo viivitamatult pöörduda reisikonsultandi poole. Reisi kestel aset leidvast probleemist on reisija kohustatud viivitamatult informeerima vastavalt teenuse osutaja või pakettreisi korraldaja tingimustele kohapealset teenuse osutajat, reisiesindajat ja/või reisikorraldajat. Samuti tuleb probleemist teavitada reisibürood. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb seitsme päeva jooksul peale reisi esitatada kirjalik avaldus või pretensioon reisibüroo e-mailile info@sunny.ee . Avaldus/pretensioon peab sisaldama poolte nimesid ja kontaktandmeid; kaebuse sisu ja kliendi selgesõnaliselt esitatud nõuet ning asjaolusid, millega  ta nõuet põhjendab ja tõendab. Avaldusele/pretensioonile lisatakse koopiad asjasse puutuvatest ja nõude aluseks olevatest dokumentidest (leping/arve; maksedokumendid; hüvitise nõude aluseks olevad kviitungid, telefoni kõneeristuse väljavõtted, kohapeal vormistatud akt jms).  Reisibüroo edastab avalduse/pretensiooni teenuse osutajale või reisikorraldajale.

5.2. Reisibüroo ja reisija vahelised erimeelsused või reisilepingu tõlgendamisest ja täitmisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige reisibüroo ja reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamisel, on reisijal õigus erimeelsuste lahendamiseks pöörduda Tarbijakaitseametisse või hagiga kohtusse EV seadusandlusega kehtestatud korras.

MEELDIVAID REISIELAMUSI SOOVIDES, TEIE SUNNY HOLIDAYS!