Тел: (+372) 6 272 700
Моб: (+372) 555 66 551
info@kuumadreisid.ee

Политика приватности

1. Sissejuhatus
 

1.1. Sunny Holidays OÜ on oma tegevusalast lähtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste osutamise, korraldamise, organiseerimise ja vahendamise eesmärgil. Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda andmekaitsealasest strateegiast ning muudest kehtestatud andmekaitsealastest normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud GDPR ja IKS regulatsioonis nimetatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse teenuse osutamiseks.

1.2. Me eeldame, et Teie (Andmesubjektid) olete teadlikud ja hoolite oma isikuandmete töötlemisest, seetõttu kinnitame siinkohal, et Teie andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisse suhtub Sunny Holidays OÜ täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab Sunny Holidays OÜ poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemise tervet ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

2. Andmekaitsespetsialist (DPO)

2.1. Meie ettevõtte Sunny Holidays OÜ, registrikood 10281566, juriidilise asukohaga Harjumaa, Tallinn, Kaupmehe 6-117. Andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialistiks järgmine isik:

Ees- ja perenimi: Angela Letsenko

Mobiil: 5257195

E-mail: angela@sunny.ee

Töökoha aadress: Tallinn 10114, Kaupmehe 6.

 

3. Andmete kogumine

3.1. Sunny Holidays OÜ kogub isikuandmeid oma klientidelt. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi enda poolt valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse reisiteenuse raames ning varieeruda tingituna sellest, millega reisitakse (näiteks: buss, rong, lennuk, laev) kui ka sellest kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis EL piires ja nendega võrdsustatud riikidesse, reis väljapoole EL’i asuvatesse riikidesse). Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, isikukood, (isikukoodi puudumisel sünniaeg, sugu, vanus) aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Reisimisel väljapoole EL’i riike võib andmete loetelu täieneda vastava sihtriigi seadustest ja nõuetest tulenevalt (nt rahvus, passiandmed, viisa, vaktsineerimine jne). Me kasutame Teie isikuandmeid selleks, et täita meievahelist sõlmitud lepingut ja osutada Teile reisi- ja turismiteenuseid. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meie vahel sõlmitud teenuse lepingu täitmiseks.

3.1.1. Majutusteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine.

Kui soetate majutusteenust, on Teie andmeid (nimi, isikukood ja/või sugu, sünniaeg, kontaktandmed), vaja majutusasutustele kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda. Selleks on vaja teada nende isikute andmeid, kes majutusteenust kasutama hakkavad ning aeg, mil majutust vajatakse. Üldjuhul on majutusasutused kohustatud pidama majutatavate isikute kohta registrit, kuhu kantakse seadusest tulenevad andmed ning edastatakse nõudel õiguskaitseorganitele.

Olenevalt teenuse sisust, võime vajada ka eriliiki isikuandmeid, millised puudutavad majutusteenuse erisusi. Näiteks võib see tähendada teatavate liikumispuuete korral liikumist hõlbustavate vahendite (ratastool, lift jne) olemasolu või ka toitlustuse osas teatavate ainete talumatuse puhul eridieedi osas andmeid (juhul, mil on tellitud lisaks majutusele ka toitlustusteenus).

Kui soetate majutus- ja taastusraviteenust, siis vajame Teilt ka eriliiki isikuandmeid, millised seostuvad vastava taastusraviga. Nii saavad meile teatavaks nii taastusravi koht kui aeg, samuti selle sisu määral, mil see on vajalik vastava konkreetse taastusravi teenuse osutamiseks. Igal juhul on tegemist eri liiki isikuandmetega, millised edastate meile teenuse saamiseks ise.

Majutusteenuse ja sellega seotud teenuste müümisel, kui parima hinna on pakkunud hulgimüüjad (sh agregaatorid ja konsolidaatorid), edastame Teie andmed teenuste hulgimüüjale (sh agregaatorid ja konsolidaatorid), kes omakorda edastab andmed konkreetsele majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.

Nõuame majutusteenuse osutajatelt kui hulgimüüjatelt (sh agregaatorid ja konsolidaatorid) isikuandmete töötlemise vastavust GDPR’le. Iga majutusteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks. Sunny Holidays OÜ ei vastuta majutusteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud majutusasutusele kohapeal.

3.1.2. Reisijaveoteenuse osutamine ja vahendamine.

Reisijaveoteenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, reisidokumendi andmed, e-posti aadress, telefoni number ning teenusega seotud andmed. Reisijaveoteenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eri liiki isiku andmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajadus, aga ka laste puhul laste ja saatjate reisimise kohta). Õigusaktidest tulenevalt on teenuseosutajal kohustus edastada isikuandmeid õiguskaitseorganitele.

Kui olete ostnud meilt reisijaveoteenuse osutamise vahenduse teenust, siis edastame kogutud andmed reeglina Reisijateveoteenuse osutajale või reisijateveoteenuse osutajate vahendajale, kes omakorda seejärel edastab need andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.

Sunny Holidays OÜ ei vastuta reisijaveoteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse vedajale.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle. Iga reisijaveoteenuse osutaja ja reisijaveoteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.3. Pakettreiside vahendamise käigus isikuandmete töötlemine.

Kui soetate pakettreisi, on Teie andmeid (nimi, isikukood ja/või sugu, sünniaeg, kontaktandmed), vaja reisikorraldaja kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda. Selleks on vaja teada nende isikute andmeid, kes reisiteenust kasutama hakkavad ning reisil olemise aeg.

Olenevalt teenuse sisust, võime vajada ka eri liiki isikuandmeid, millised puudutavad reisijaveoteenuse või majutusteenuse erisusi. Näiteks võib see tähendada teatavate liikumispuuete korral liikumist hõlbustavate vahendite (ratastool, lift jne) olemasolu või ka toitlustuse osas teatavate ainete talumatuse puhul eridieedi osas andmeid (juhul, mil on tellitud lisaks majutusele ka toitlustusteenus.

Pakettreisi ja sellega seotud teenuste müümisel edastame Teie andmed reisikorraldajale, kes omakorda edastab andmed konkreetsele reisijaveoteenuse ja majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.

Sunny Holidays OÜ  ei vastuta reisikorraldusteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse reisikorraldajale.

Nõuame reisikorraldajatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR’le. Iga reisiteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.4. Konverentsiteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine.

Konverentsiteenuse osutamise käigus töötleme isikuandmeid eelkõige konverentsiteenuse lepingu täitmiseks näiteks, mil registreerime osalejaid ja väljastame arveid (nimi, isikukood, sünniaeg, telefon, e-post, aadress), korraldame tõlketeenust, korraldame fotograafi ja operaatori teenust (fotod), korraldame ja monteerime videoülekandeid, korraldame meenete ja trükiste (sh nimesildid) valmistamist ja jagamist, korraldame toitlustust (info talumatuste, eridieetide kohta, mis on eri liiki isikuandmed). Samuti kultuuri ja vaba aja programmide organiseerimise käigus nende organiseerimiseks vajaminevad isikuandmed (nimi, programmi toimumise aeg, isiku eelistused erinevate programmide puhul), majutuse korraldamine (majutusteenuste puhul vt p 3.1.1.) ning transpordi korraldamine majutusasutuste ja konverentsi toimumispaiga vahel (isikute nimed, transpordi toimumise aeg, majutuse ja konverentsi toimumise koht). Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda.

Sunny Holidays OÜ ei vastuta konverentsiteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse teenusepakkujale.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR´le. Iga konverentsiteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.5. Giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine.

Giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, teenuse osutamise aeg, keeled, mille vahel tõlget vaja on, ning sihtkohad, mida külastatakse. Reisisaatjateenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eriliiki isiku andmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajaduse kohta, aga ka laste puhul laste nt saatjate reisimise kohta). Sihtkohati ja sihtriigiti võib olla ka vajalik Teie isikuandmete eelnev edastamine sihtkohta või sihtriigi vastavale asutusele, kui see on nõutav.

Kui olete ostnud meilt giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamise vahendust, siis edastame andmed reeglina giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutajate hulgimüüjale (sh agregaatorid ja konsolidaatorid), kes omakorda seejärel edastab need andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR´le. Iga giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.6. Viisateenuse taotlemise osutamine ja vahendamine.

Viisa taotlemise teenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandneid nagu nimi, isikukood, kehtiva reisidokumendi andmed, sihtriik, viisa soovitav kehtivuse aeg, sihtriigi külastamise põhjus ja muud külastatavate riikide poolt kohustuslikuks tehtud andmed.

Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle. Iga teenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.7. Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine.

Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamise osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress ja telefon. Vastava lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada muuhulgas ka andmed Teie või Teie pereliikme haigestumise kohta (kindlustusjuhtum-, reisitõrkekindlustus), õnnetusjuhtumi kohta ja ravikulude kohta aga ka muude ettenägematute kindlustusjuhtumite tõttu teatavaks saanud isikuandmed.

Esitatud isikuandmed edastame kindlustusandjale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle.

3.1.8. Transpordivahendi renditeenuse osutamine või vahendamine.

Transpordivahendi renditeenuse osutamiseks või vahendamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, vastava kategooria sõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi andmed vajalikus ulatuses, krediitkaardi andmeid jne. Lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed Teie eelistuste kohta erinevate autode valikul, isikud, kes autos sõidavad, sõitude ajad ja trajektoorid. Rõhutame, et asjad, mida jätate autosse võivad samuti Teie kohta andmeid sisaldada ning siin ei vastuta Sunny Holidays OÜ nende andmete kasutuse eest.

Transpordivahendi renditeenuse osutamise või vahendamise korral edastame esitatud isikuandmed konkreetsele transpordivahendi renditeenuse osutajale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle.VIP Reisid ei vastuta transpordivahendi renditeenuse osutamise puhul andmete käsitlemise eest, mille annate transpordivahendi renditeenust pakkuvale ettevõttele kohapeal.

Kui olete ostnud meilt transpordivahendi renditeenuse osutamise vahenduse teenust, siis edastame teenuse broneerimiseks vajalikud andmed reeglina transpordivahendi renditeenuse vahendajale, kes omakorda seejärel edastab kogutud andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.

Kogume andmeid erinevatel statistilistel põhjustel, eelkõige kaupade ja teenuste müügiosakaalude ja tulususe kindlaks tegemisel vms põhjusel. Nii saame ka ise otsustada, millise partnerettevõttega on edasine koostöö põhjendatud ja millisega mitte. Kõiki eelkirjeldatud viisil kogutud isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse kaasvastutava või volitatud töötleja juures, kes vastavat infotehnoloogilist lahendust meile pakub. Nõuame kaasvastutavatelt ja volitatud töötlejalt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR’le. Iga teenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

3.1.9. Parimate reisipakkumiste ja meelespidamise kirjade saatmine.

Saadame Teile parimaid reisipakkumisi ja meelespidamise e- kirju (nt juurdemüük, õnnitlused, kutsed üritustele jms pakkumised) ainult Teie nõusolekul eelnevalt kinnitatud e-posti aadressile. Teil on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, andes sellest teada e-posti aadressil info@sunny.ee.

 

4. Millal ja kuidas  Sunny Holidays OÜ andmeid hoiab

4.1. Teie kohta kogutud andmeid, mis on saadud Teie ostude kaudu, hoitakse Sunny Holidays OÜ's ajavahemikul, mil kehtib seaduses sätestatud andmete säilitamise kohustus ja nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis, millist administreerib kolmas osapool, kes asub Euroopa Liidus või riigis, mis on ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga. Kõnealused kolmandad osapooled ei oma ligipääsu andmetele ega kasuta Teie isikuandmeid muuks otstarbeks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks.

5. Millal ja kuidas  Sunny Holidays OÜ Teie isikuandmeid kasutab

5.1. Peamiselt kasutatakse Teie isikuandmeid Teiega kokkuleppel Teile teenuse osutamiseks.

5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt Teie eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma Teie soove ja eelistusi ning parendada  Sunny Holidays OÜ internetikeskkondade teenuste osutamise aspekte.

5.3. Kui olete andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste, jms saamiseks meilt, saadame Teile soovitud informatsiooni. Sellisest e-kirjadest on võimalus Teil loobuda (vt p 3.1.9)

5.4. Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

5.5. Samuti võime jagada Teie isikuandmeid, kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, Teie eluliste vajaduste täitmisest, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et Teie isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

5.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud kontaktandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse Teie kontaktandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks Teie kontaktandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume Teil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

6. Isikuandmete liikumine väljapoole EL’i või nendega võrdsustatud piirkondi

6.1. Sunny Holidays OÜ asub Eesti Vabariigis, mis on Euroopa Liidu üks liikmesriikidest. Isikuandmeid, mida me kogume, töödeldakse peamiselt Eesti Vabariigis kui ka kolmandate osapoolte juriidilistel aadressidel. Juhul kui teenuse osutamise käigus on lepingu täitmiseks vaja edastada andmeid väljapoole Euroopa Liitu või nendega võrdsustatud territooriumitele, on GDPR’i Art 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljapool EL piire vähemalt samal tasemel, kui see on EL piires. Teatame, et meie ettevõttel ei ole muid seaduslikke vahendeid sellise garantii andmiseks kui lepingulised s.t. saame nende ettevõtjatega, kellega on võimalik lepinguid sõlmida ja lepingu tingimusi läbi rääkida saada kinnitusi vastava kaitse piisavuse osas ning kohustada neid vastavat kaitset ise garanteerima, kuid me ei suuda mingilgi moel garanteerida sellise meetme piisavust ning GDPR’i nõuetele vastavust.

6.2. Kui aga vastava teenuse osutajaga ei õnnestu saada kokkuleppele isikuandmete kaitse taseme vastavuses Üldmääruse nõuetega, hoiatame Teid, et vastavas sihtriigis ei ole andmete kaitse samal heal tasemel kui seda kehtestab Üldmäärus ning samas selgitame, et meil puuduvad võimalused mingilgi moel garanteerida sellise sihtkohariigi osas isikuandmete kaitse kõrget taset. Kui Te aga sellest hoiatusest hoolimata soovite ikkagi sellisesse sihtkohta teenust, kinnitate reisi ostuga, et võime Teie isikuandmeid sellisesse sihtkohariiki saata.

6.3. Me ei saada väljaspool EU asuvale teenuseosutajale kunagi rohkem isikuandmeid, kui on minimaalselt nõutav antud teenuse kinnitamiseks, ega ka mitte rohkem, kui te ise oleksite sunnitud talle esitama, kui telliksite sama teenuse otse teenuseosutaja käest, st ilma meie teenust kasutamata.

7. Andmesubjekti õigused

7.1. Privaatsusteave on mõeldud Teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet Sunny Holidays OÜ Teie kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui Teil on küsimusi puudutavalt Teie isikuandmeid, palun võtke ühendust meiega järgmise e-posti aadressi vahendusel info@sunny.ee.

 

8. Teie andmete turvalisus

8.1. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida sisestate meie internetikeskkonnas, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendame ja testime kasutatavaid kaitse tehnoloogiaid regulaarselt. Meie internetivõrgud on katistud tulemüüride ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.

8.2. Me kasutame piisavaid meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid ja meie tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele, kuid peame vajalikuks märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline ehk nn „häkkimiskindel“. Kaitske end ja aidake meil ennetada arvutikuritegusid sellega, et väga tähelepanelikult hoiate ja kaitsete oma paroole (salasõnu). Meie internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware). Kui kahtlete, et kas Teie kontole on sisse murtud, palun võtke viivituseta ühendust.

8.3. Sunny Holidays OÜ koolitab oma töötajaid saavutamaks töötajate seas suurema teadlikkuse isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest. Meie pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted.

9. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine

9.1. Nagu iga organisatsioon nii ka Sunny Holidays OÜ kindlasti muutub ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et meil on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest Teid teavitamata. Muudatused avaldame Sunny Holidays OÜ  veebilehel. Me võime küll Teid teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest

10. Töötajate privaatsusteave

10.1. Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid  Sunny Holidays OÜ töötajatele.

11. Küsimused, kaebused

11.1. Kui Teie isikuandmed on muutunud, palun võtke meiega ühendust. Kui Teil on täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete kohta, kindlasti võtke meiega ühendust. Me vastame seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Olge samas valmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Selleks, et isikuandmete töötluse aluseks olevad lepingud tagaksid andmesubjektide õigusi piisaval määral, jätame endale õiguse nõuda, et andmesubjekti esindusõigust tõendav dokument, mis esitatakse pooltevahelise õigussuhte täitmise käigus või pärast seda (mh seoses andmetöötlusega), ja milline on vormistatud väljaspool meie reisibürood oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud. Peame olema kindlad, et andmesubjekt on info edastamisega nõus ja info läheb ainult õigele inimesele või organisatsioonile. Enamustel juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, millise olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda Teie palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

11.2. Küsimuste ja kaebuste osas palun kontakteeruge andmekaitsespetsialistiga:


Ees- ja perenimi: Angela Lestsenko
DPO töökoha asukoht: Kaupmehe 6, Tallinn, Harju maakond 10114
E-posti aadress: angela@sunny.ee